Етичен кодекс

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ТРЕНИНГ И РАЗВИТИЕ

ЕТИЧЕН КОДЕКС

Въведение

Българска асоциация за тренинг и развитие (БАТР) е сдружение на хора, които се занимават с изследователска, преподавателска, консултативна и друга професионална дейност в областта на обучението на социални и личностни компетентности за възрастни. Наша цел е да съдействаме за професионалното развитие на своите членове и да популяризираме добри практики в нашата сфера на дейност.

 

Настоящият Етичен кодекс отразява съгласието ни като членовете на БАТР за спазването на определени, описани по-долу, професионални стандарти на поведение.

 

Обединяват ни няколко водещи ценности:

 

А) Професионализъм

Ние предоставяме само услуги, за които сме достатъчно компетентни и адекватно представяме квалификацията си. Непрекъснато се грижим да поддържаме и повишаваме своята професионална квалификация чрез участие в различни форми на обучение и развитие. В работата си се стремим да прилагаме методи и да използваме инструменти, техники и подходи, които имат ясна философия, добра теоретична основа и са изпитани в практиката.

 

Б) Уважение към личността.

Ние вярваме, че всеки отделен човек е способен на и естествено се стреми към развитие. Нашата задача е да помогнем на всеки да разгърне своя потенциал и да постигне максималните желани от него/ нея резултати. В нашата работа ние се отнасяме с разбиране и уважение към потребител, спонсор, клиент или колега, независимо от различия и индивидуални особености.

 

В) Почтеност.

Ние по никакъв начин не се възползваме от позицията си, за да влияем върху развитието на потребителите и да получаваме от тях облаги. В своята работа ние ясно отбелязваме приноса на други институции и индивиди за материалите, техниките и подходите, които използваме. Стремим се винаги да постигнем баланс между интересите и целите на клиента / спонсора и тези на потребителите на нашите услуги.

 

Раздел 1: Професионално поведение на членовете

 

А) Поверителност

Опазването на тайната на клиента е негово право. Клиентите сами преценяват каква част от резултатите на работата с треньора/ консултанта да бъдат публично споделени. Членовете на БАТР не разпространяват поверителна информация за клиентите и потребителите на техните услуги. Принципът за поверителност обхваща данните за организационното и финансовото състояние на клиента, лична информация и резултати от проучвания, информация за бъдещите намерения за действие и развитие в случаите, когато се подпомага процес на планиране, както и всяка друга информация, определена предварително от клиента като поверителна. Използваме придобитата в хода на взаимоотношенията поверителна информация само с разрешението на клиента и само в негов интерес.

 

Поверителна информация се разкрива само в случаите, регламентирани със закон.

 

Б) Конфликт на интереси

Всеки член на БАТР се стреми да осведомява ясно и навреме своите клиенти/ спонсори и потребители/ участници в дейности, за ангажиментите, които е поел към тях или трети страни. В случай на конфликт на интереси – например, приемане на заявка за услуга, избор на обществена длъжност или даване на експертна оценка – професионалистът ясно заявява връзката си със заинтересованите страни и е готов да се изключи от процедурата, при необходимост.

 

В) Авторски права

Всеки от нас зачита приноса на авторите на материали, които използва в своята професионална дейност. Спазваме местното законодателство в сферата на авторските права. По ясен и видим начин се посочват източниците на информация, които се използват по време на обучение или други дейности, свързани с обучение и развитие.

 

Г) Публични изказвания

При публични изказвания като експерт в сферата на обучението и развитието, всеки от нас се придържа към установени в практиката и научно доказани тези и позиции. При споделяне на лично мнение     ясно се посочва, че то не се дава от изказващия се в качестовото на експерт и не се обвързва с мнението професионалната гилдия и други членове на БАТР.

 

С изказванията си в общественото пространство ние се стремим да популяризираме доказано ефективни практики в сферата на обучението и развитието и да допринесяме за хармоничното развитие на отделни индивиди, организации, институции, общности и обществото като цяло.

 

Раздел 2: Взаимоотношения с клиенти, потребители, колеги и обществени организации

 

А) Взаимоотношения с потребители и клиенти

 • Стремим се да развиваме отношения, основани на доверие и на принципа печеля-печелиш – на взаимните ползи.
 • Рекламираме своята дейност без да подвеждаме клиентите и честно представяме какво наистина те получат при участие в процес на тренинг и развитие.
 • Уведомяваме точно и изчерпателно клиентите за нашата квалификация, опит и граници на компетентност.
 • Участваме само във видове обучение и в роли, за които притежаваме достатъчно знания, умения, квалификация и мотивация.
 • Осигуряваме на клиентите и потребителите максимална прозрачност относно процеса на обучение – оценка на потребности, проектиране на програма, провеждане, оценка на резултатите и следващи стъпки.
 • Сключваме ясни договори с клиентите/ спонсорите и потребителите и зачитаме всички направени споразумения.
 • Уважаваме автономността и правото на свободен избор на клиентите и потребителите и не използваме властта и познанията си, за да ги манипулираме.
 • Използваме методи и техники на обучение и развитие, които отговарят на потребностите и интересите на участниците и на техните организации.
 • Представяме ясно, без да скриваме от клиентите си факти, които имат отношение към личното им развитие и резултатите от обучението.
 • Зачитаме клиентите и техните успехи.
 • Предлагаме на клиентите да търсят услугите на други професионалисти, когато те изявят потребности, които не можем да удовлетворим с необходимото качество.

 

 Б) Взаимоотношения с колеги и сродни организации

 • Ние, професионалистите, работещи в сферата на обучението и развитието на хора, като членове на БАТР приемаме принципите на етично поведение и спазваме етичните правила и норми на асоциацията, както към всички нейни членове, така и към останалите представители на професията.
 • Уважаваме избора на нашите колеги по отношение на различните методи и модели на обучение, които те практикуват.
 • Уважаваме професионалната компетентност, задълженията и отговорността на колегите си и представителите на другите професии.
 • Въздържаме се от груби и необективни действия и изказвания по отношение на наши колеги и тяхната работа.
 • Ние можем да отправяме обоснована критика към други професионалисти, занимаващи се с обучение и развитие, само когато тя е надлежно аргументирана с доказателства по отношение на критикуваната страна.
 • Когато имаме доказателства, че наш колега е нарушил моралните и етични принципи, постъпваме съгласно утвърдените процедури.
 • Не разкриваме конфиденциална информация за свои колеги, освен ако това не се изисква по закон.

 

В) Взаимоотношения с обществени организации/ обществото

 • В своята работа ние се стремим да постигаме възможно най-добрите резултати в сферата на обучението и развитието с ресурсите, с които разполагаме.
 • Стараем се да бъдем осведомени за законите, практиките и политиките в сферата на обучечието и развитието. По възможност ние се стремим да допринасяме за развитието и подобряването на средата за обучение и развитие на възрастни в сферата на личностните и социални компетентности.

 

Бележки:

Понятия

Тренинг – обучение, което включва работа с уменията на участниците.

Развитие – дейности, насочени към обогатяване на личностни и социални компетентности на участиците в тях. Дейностите могат да включват обучение, изследвания, обмен на информация, съвместна работа и други.

Поръчител/ клиент/ спонсор – лице или институция, което прави заявката за обучение и развитие и/ или заплаща за услугата.

Потребител – лице, което е пряк потребител на услугата в сферата на обучение и развитие.

 

В хода на разработването на този Етичен кодекс са използвани следните документи:

1. Етичен кодекс на Дружеството на психолозите в България – http://www.psychology-bg.org/rules/metacode.htm

2. Етичен кодекс на Българската асоциация по психотерапия – http://www.psychotherapy-bg.org/?page_id=23

3. Етичен кодекс на ICF България – http://icfbulgaria.org/pdf/ethics.pdf

4. „Минимални стандарти за обучение в Третия сектор,” Програма за обучение „Институт за устойчиви общности” „Програма Демократична мрежа,” София, 1998 г.

5. Code of Ethics for Training and Development Professionals in Human Services, The National Staff Development and Training Association (NSDTA), http://nsdta.aphsa.org

6. Carta dei valori, Associazione Italia Formatori – http://www.aifonline.it/showPage.php?template=istituzionale&id=144

 

В разработването на Етичния кодекс участваха:

 

1. Александър Пожарлиев

2. Боян Страхилов

3. Ива Мусова

4. Нели Георгиева

5. Никола Йорданов


Окончателният вариант на Етичния кодекс ще бъде приет на Общо събрание на БАТР през 2012 година.