Устав

УСТАВ

На

СДРУЖЕНИЕ

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ТРЕНИНГ И РАЗВИТИЕ

 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 Чл. 1. Българската асоциация за тренинг и развитие (наричана по нататък “БАТР”) е сдружение с идеална цел на лица, упражняващи изследователска, преподавателска, консултативна и друга професионална дейност в областта на обучението на социални и личностни компетентности за възрастни, които приемат този устав, отговарят на условията за членство и са заявили свободна воля за участие.

 Чл. 2. БАТР е юридическо лице с нестопанска цел, определено да извършва дейност в частна полза в съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) със седалище гр. София и адрес на управление п.к.1574, Слатина, ул. „Даскал Никита,” № 2Б, ап. 34, ет. 6.

Чл.3. БАТР не се ограничава със срок.

 ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТ

 Чл. 4. Целите на БАТР са:

 • да обединява, при запазване на различията, и представлява лица, които практикуват дейности по обучение, тренинг и развитие на социални и личностни компетентности за възрастни, за да поддържа престижа на професионалната им дейност, в интерес на своите членове и на техните клиенти;
 • да съдейства за професионално развитие на своите членове;
 • да популяризира примери за добри практики в сферата на дейности по обучения, тренинг и развитие на социални и личностни компетентности за възрастни.

Чл.5 (1). Сдружението може да развива всякаква разрешена от закона дейност, като средствата за постигане на целите на БАТР са да:

 • организира образователни мероприятия за своите членове и поддържа активен обмен на информация между своите членове;
 • сътрудничи с частни и обществени организации в България и чужбина, които могат да подпомогнат професионалното развитие на членовете на асоциацията.
 • насърчава и подпомага професионалното обучение и дейност на своите членове, изследователската работа и информационния обмен в областта на дейности по обучение, тренинг и развитие на социални и личностни компетентности за възрастни;
 • улеснява достъпа и разпространението на знания в областта на дейности по обучение, тренинг и развитие на възрастни за специалисти от други области и за обществеността;

(2). Дейността на Сдружението е в частна полза и не преследва търговски цели. Допълнителна стопанска дейност ще се извършва съгласночл.3, ал.3 от ЗЮЛНЦ със следния предмет на дейност:

 • организация на курсове, семинари, конференции, обучения и други събития
 • рекламна и издателска дейност
 • всяка друга дейност незабранена от закона;

ЧЛЕНСТВО

 Чл. 6. (1) Членовете на БАТР са дееспособни лица, които приемат устава на асоциацията. Те са редовни и асоциирани.

 (2) Редовен член на БАТР може да бъде физическо лице с минимална образователна степен бакалавър, което е работило в областта на дейности по обучение, тренинг и развитие на социални и личностни компетентности за възрастни най-малко 3 години, минимум по 10 дни  на година  – общо 30.

(3) Обстоятелствата по предходната алинея се доказват със съответните удостоверителни документи.

 (4) Асоцииран член на БАТР може да бъде всяко физическо лице, което има професионален интерес към дейности по обучение, тренинг и развитие на социални и личностни компетентности за възрастни. Асоциираните членове на БАТР имат право на съвещателен глас.

Чл. 7. (1) Лицата, желаещи да станат членове на БАТР, подават писмено заявление до управителния съвет, придружено от писмените препоръки на двама редовни членове. Управителният съвет се произнася в 3-месечен срок от подаване на документите. Утвърждаването на редовното членство става от Общото събрание, поне веднъж годишно, като дотогава лицето има статут на асоциран член.

 (2) Отказът на управителния съвет по ал. 1 се мотивира и се съобщава писмено на кандидата, който може да го обжалва в писмо до общото събрание на БАТР в 30-дневен срок от получаване на съобщението. Жалбата се разглежда и решава от Общото събрание на следващото му свикване, чието решение е окончателно.

(3) Одобрените кандидати за членове плащат встъпителна вноска в размер, определен от общото събрание в касата на БАТР.

 (3) Искания за промяна в категорията на членството се приемат от управителния съвет два пъти годишно.

  Чл. 8. (1) Членството в БАТР се прекратява:

 •  с подаването на писмено заявление до управителния съвет;

 •  при смърт или поставяне под пълно запрещение;

 •  при изключване.

 (2) Член на БАТР може да бъде изключен:

 •  с изтичане на една година, за която не е плащан членски внос;

 •  при отпадане на условията за членство;

 •  при системно или грубо нарушаване на устава, етичните норми или решения на органите на асоциацията.

 (3) Изключването по т. 1 и 2 на предходната алинея става по решение на управителния съвет, което подлежи на обжалване по реда на чл. 6, ал. 2, а изключването по т. 3 става с решение на общото събрание, по предложение на управителния съвет.

(4) При прекратяване на членството членовете не могат да имат претенции върху платения членски внос и встъпителните вноски.

 Чл. 9. (1) Всички категории членове на БАТР имат право:

 •  да излагат свои възгледи и правят предложения за изменения на устава и на други документи на БАТР, както и по всички въпроси, свързани с дейности по обучението, тренинга и развитието на социални и личностни компетентности за възрастни и с дейността на асоциацията;

 •  да присъстват на заседанията на общото събрание и на управителния съвет;

 •  да ползват с предимство програмите на БАТР за професионално обучение, информация и изследователска работа;

 •  да получават съдействие, съобразно компетентността на БАТР, за решаване на техни професионални проблеми;

 •  да бъдат информирани за всички дела на БАТР.

 (2) Редовните членове на БАТР имат право да избират и да бъдат избирани в органите на асоциацията.

 Чл. 10. (1) Всички членове на БАТР са длъжни:

 •  да спазват устава, етичните норми, както и решенията на органите на асоциацията и другите приети документи;

 •  да изпълняват поетите от тях задължения към БАТР;

 •  да плащат редовно членския си внос в размер, определен от общото събрание по банков път.

УСТРОЙСТВО

 Чл. 10. (1) Органи на БАТР са общото събрание и управителният съвет.

 (2) При необходимост органите на БАТР могат да образуват свои помощни органи чиято компетентост се определя в решението за тяхното образуване.

 (3) Членовете на БАТР могат да образуват тематични секции или регионални клонове, чиято дейност се регламентира с правилник, утвърден от управителния съвет.

 ОБЩО СЪБРАНИЕ

 Чл. 11. (1) Общото събрание е върховен орган на БАТР и се състои от всички нейни редовни членове.

 (2) Общото събрание се свиква от управителния съвет най-малко веднъж годишно с лична писмена покана, отправена един месец преди датата на събранието. В поканата задълително се вписва дневния ред, мястото датата и часа на събранието и по чия инициатива се свиква. За събранието се уведомяват и асоциираните членове. Поканата се изпраща по пощата с обратна разписка или на електронния адрес, посочен от членовете .

 (3) Общото събрание може да бъде свикано и по искане на една трета. Ако в този случай управителният съвет не свика общото събрание в двуседмичен срок, то се свиква от съда по регистрация.

Чл. 12. (1) Общото събрание се смята за законно, ако на него присъстват повече от половината от редовните членове на БАТР. Ако не се явят необходимият брой членове, събранието се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и се смята за законно, колкото и редовни членове да се явят.

 (2) В общото събрание всеки редовен член на БАТР, има право на един глас. Асоциираните членове на БАТР, които присъстват на събранието, участват само със съвещателен глас. Допуска се гласуване по пълномощие при ограничение до едно пълномощно за присъстващ член. За да е валидно пълномощното следва да е в писмена форма.

 (3) Никой член няма право да гласува при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговия съпруг, неговите възходящи и низходящи роднини, както и до роднините му по съребрена линия и по сватовство до втора степен.

 Чл. 13. Общото събрание:

 •  изменя и допълва устава и определя етични норми и приема другите документи и решения на асоциацията;

 • утвърждавава редовните членове

 •  взема решение за прекратяване на БАТР или за сливането й с друго сдружение;

 •  избира и освобождава председателя и членовете на Управителния съвет;

 •  утвърждава бюджета на БАТР, определя встъпителния и годишен членски внос на членовете, както и реда за събирането му;

 •  приема отчетите на органите на БАТР и взема решения по тях;

 •  определя печатните органи на БАТР;

 •  решава какви постоянни платени служители на БАТР да бъдат назначавани, като определя и изменя тяхното възнаграждение;

 •  изключва членове на БАТР в предвидените случаи;

 •  решава спорове между органите и членовете на БАТР;

 •  взема решения за делегиране на свои правомощия на управителния съвет, както и по всички останали въпроси от неговата компетентност или по други въпроси, свързани с дейността на БАТР, които не могат да бъдат решени от други органи на асоциацията с изключение на тези по чл. 25, ал.1, т.1,3 7, 9, 11 и 12 от ЗЮЛНЦ.

 Чл. 14. (1) Общото събрание взема решения с мнозинство повече от половината от присъстващите редовни членове, като решенията за изменение на устава и етични норми, както и за прекратяване или сливане на сдружението с друго, се вземат по предложение на управителния съвет и с мнозинство повече от 2/3 от присъстващите редовни членове.

 (2) По въпроси, не вписани в обявения дневен ред, не могат да се вземат решения.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 Чл. 15. (1) Управителният съвет се състои от председател и най-малко още двама други члена, които се избират от общото събрание. До избирането на нов управителен съвет, старият управителен съвет продължава да изпълнява своите функции.

 (2) Управителният съвет се избира от общото събрание за срок от 3 (три) години.

 (4) Членовете на управителния съвет не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата.

 Чл. 16. (1) Управителният съвет се свиква от председателя най-малко два пъти годишно. Управителният съвет може да бъде свикан и по искане на една трета от членовете му. Ако в този случай председателят не свика Управителния съвет в двуседмичен срок от искането, същият се свиква от членовете, поискали свикването.

 (2) Управителният съвет може да взема решения, ако на заседанието присъстват повече от половината от неговите членове.

 Чл. 17. (1) Управителният съвет:

 •  представлява БАТР чрез своя председател;

 •  определя и направлява дейността на БАТР съгласно устава и решенията на общото събрание;

 •  предлага и упражнява бюджета на БАТР;

 •  стопанисва и се разпорежда с имуществото на БАТР;

 •  изключва членове на БАТР в предвидените случаи;

 •  определя и изменя състава на редакционните тела на печатните органи на БАТР и наблюдава издателската дейност;

 •  взема решения за делегиране на свои правомощия на Председателя;

 •  при необходимост тълкува устава на БАТР;

 •  взема решения по всякакви други въпроси, които са съобразени с устава и допринасят за постигане на целите на БАТР.

 (2) Управителният съвет организира най-малко на всеки 2 (две) години редовна конференция или друг професионален форум на БАТР с научна или образователна програма.

 Чл. 18. Управителният съвет взема решения с мнозинство повече от половината от присъстващите негови членове. При равен брой гласове решаващ е гласът на председателя.

 Чл. 19. (1) Председателят на Управителния съвет решава всички текущи въпроси на БАТР в съответствие с устава и решенията на нейните органи.

 (2) Председателят назначава и предлага за освобождаване председателите и членовете на помощните органи, образувани от Управителния съвет. Той назначава и освобождава служителите на БАТР съгласно решенията на общото събрание.

 (3) Председателят може да сформира временни комисии, съвети, работни групи по различни проблеми с участие на членове на БАТР или други експерти.

 Чл. 20. (1) Членовете на УС подпомагат председателя в работата му и го заместват в негово отсъствие.

 (2) Член на Управителния съвет, според решение на УС, организира текущата работа на съвета, отговаря за документацията на БАТР, кореспонденцията и връзките с лица и институции. Освен това управлява финансовата дейност и имуществото на БАТР в съответствие с устава и решенията на нейните органи и подготвя финансовия отчет и проектобюджета.

Имущество

 Чл. 21. (1) Имуществото на БАТР се образува от:

 •  встъпителен и годишен членски внос;

 •  постъпления от печатните органи на БАТР, от образователни, информационни, изследователски и други програми, организирани от нея и в съответствие с действащото законодателство;

 •  постъпления от завещания, дарения, както и от друга дейност разрешена от закона.

Чл. 22. БАТР може да създава фондове, спомагателни каси, да създава и да участвува във фондации и в други организации, които да способстват за постигането на целите й, като решения за това се вземат от общото събрание.

ПРЕКРАТЯВАНЕ, ЛИКВИДАЦИЯ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИМУЩЕСТВОТО.

Чл. 23. БАТР се учредява без определен срок и се прекратява в предвидените в закона случаи.

Чл. 24. (1). При ликвидация, ликвидаторът е длъжен по възможност да удоволетвори кредиторите на Асоциацията от наличните парични средства, а ако това е невъзможно- чрез осребряване на движимото, а след това и на недвижимото му имущество.

(2). Имуществото не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на:

 • учредители, настоящи и бивши членове на Асоциацията;
 • лицата, които са били членове на органите на Асоциацията или в състава на служителите му;
 • ликвидаторите, с изключение на дължимото им възнаграждение;
 • съпрузите, роднините по права линия без ограничение, роднините по съребрена линия до четвърта степен и роднините по сватовство до втора степен включително на лицата по горните точки;
 • ЮЛ, в които лицата по горните точки са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.

Чл. 25. (1). Имуществото, останало след удоволетворяване на кредиторите се предоставя на друго ЮЛ с нестопанска цел със същата или близка нестопанска дейност, като същото се избира с единодушие от УС на Сдружението по списък, одобрен от ОС при вземане на решението за прекратяването.

(2). Ако имуществото не бъде предоставено по реда на предходната алинея, то се предава на общината по местоседалището на Сдружението.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. (1) С приемане на този устав учредителното събрание избира най-малко 3-членен управителен съвет.

 (2) Председателят и членовете в първия управителен съвет изпълняват функциите си в продължение на пълния 3-годишен мандат на съвета, като в този случай правилото на чл. 15, ал. 4 не се прилага.

§2. БАТР се задължава с подписа на председателя или на изрично упълномощен от него член на управителния съвет.

 §3. БАТР притежава кръгъл печат с периферно разположен надпис “Българска асоциация за тренинг и развитие” и в центъра “У.С.”.

 §4. Пълното наименование на БАТР, седалището и адреса на управлението й се поставят върху всички документи и издания.

 §5. Всички въпроси, които не са уредени с този устав, се решават съобразно действащото законодателство.

§6. Този устав е приет на Учредително събрание на БАТР в гр. София на 26.11.2011 г. и е подписан от всички учредители.