Активни членове на БАТР

Представяне членове на БАТР

НиколаЙ Никола Йорданов, Председател на Управителния съвет на Българска асоциация за тренинг и развитие (БАТР) е работил е с ръководители на големи предприятия, държавни институции и международни донорски програми в България и в чужбина. Има теоретичен и практически опит в областта на Управление на мулти-културни екипи, Психология на убеждаването, Политически и информационни кампании, Лидерство и управление, Мотивация на служители, Стратегическо управление, Управление на човешките ресурси, Управление на проекти и др. От 1991 г. насам години успешно е провел над 700 обучения с над 12000 участника в България, Румъния, Италия, Унгария, Албания, Хърватия, Сърбия, Черна гора, Македония и Украйна за представители на бизнеса, държавните и местни власти, представители на медии и неправителствени организации.  Между 2000 и 2007 е работил за мисията на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа в Босна и Херцеговина, включително като заместник-директор на отдел. Провежда обучения на български, английски, руски и сърбо-хърватски. +359885155649, nikolavj@gmail.com, www.nikolayordanov.com, https://www.facebook.com/bultraingroup/, https://plus.google.com/u/0/+NikolaYordanov357, https://www.linkedin.com/in/nikola-yordanov-570b457?trk=nav_responsive_tab_profile_pic

Член на УС на БАТР

Йордан Танковски, Член на УС на БАТР, притежава Магистърска степен по Психология и дългогодишен опит като организационен консултант (1996). Води обучения по Мениджърски умения, Умения за работа в екип, Обучение на обучители, Ефективна комуникация, Проектен мениджмънт. Обучавал е представители на Е.ОН, Райфайзен банк и др. Работил е като Директор на БМЧК на Национален съвет на БЧК, мениджър „Обучение и развитие на персонала” в Цептер и от 2006 той заема длъжността управител на „Скилс Консулт България” ООД. Той е лицензиран консултант към Министерството на икономиката и енергетиката по управление на човешките ресурси по Програмата PHARE за развитие на МСП. tankovskibg@gmail.com

Член на УС на БАТР

 Драгомира Шулева – Член на УС на БАТР. Месторождение: гр. София Образование:  Магистър по психология – СУ ”Св. Климент Охридски”, специалност – психология на образованието развитието и културата, както и клинична социална работа Професионални интереси: дизайн на специализирани обучения, адаптация и приложение на нови интерактивни методи за учене и споделяне на опит, супервизия, консултиране и коучинг Ключови постижения:  – развиване и управлние на собствена консултантска фирма от 2003-та година до сега, фокусирана върху обученията – ЗАЕДНО®, – дизайн и фасилитиране на интерактивна работа с големи групи ( до 180 души до сега); – работата в различни екипи с колеги в България и чужбина – учредител на Българската асоциация за тренинг и развитие  dragomira@zaedno-bg.com, www.zaedno-bg.com

Сашо1 Александър Пожарлиев – Член на УС на БАТР. Магистърски степени по психология, българска филология. Специализации по мениджмънт и културология.  Професионални интереси: Развитие на лидери, мениджъри и екипи в организацията, управление на промяната, организационно развитие, иновативни подходи в обучението и тренинга. Ключови постижения за последните години:  – Награда на БАПП за 2007 г. за най-добър принос в развитието на психологическата практика в България – Национален приз „Човешки ресурси” за 2007 г. на фондация “Човешките ресурси в България и евроинтеграцията” и списание “Човешки ресурси,” apojarliev@nbu.bg, 0898 941 200

Член на УС на БАТР

 Д-р Антонина Николова Кардашева е член на УС на БАТР; Магистър по психология от Софийски университет „Св. Климент Охридски” по две специалности: Медицинска психология и Психотерапия; Има научна и образователна степен „доктор” на тема „Психологически аспекти на професионален стрес” и научна степен „доктор на науките” на тема: „Личностна детерминираност и психосоциална проекция на Емоционалната интелигентност.” Мениджър на Smart Strategies Ltd. и хоноруван преподавател в Нов Български Университет; HR консултант, треньор и терапевт в областта на Емоционалната интелигентност; експерт по организационна и лична ефективност, консултант по стратегическо управление, треньор по групово-динамичен тренинг, социални умения, организационно поведение и управление на лични емоционални инвестиции; Сертифициран психотерапевт. Автор на учебни пособия и няколко монографии, между които: “Психология за родители” – две издания и “За емоционалната интелигентност и индивидуалните различия на българите.” Професионални интереси: организационна диагностика, консултиране, иновативни стратегии за развитие и обучения, супервизия и индивидуален и групов коучинг. Работи и има публикувани статии и научни доклади в областта на психология на детското развитие и девиантното поведение, психодиагностика на личността, семейна психотерапия и консултиране, Емоционална интелигентност. Като изследовател разработва, стандартизира и адаптира за България различни методи за групова и индивидуална психодиагностика. +359 884 670 613, an.kardasheva@gmail.com, office@smartstrategiesbg.eu, www.smartstrategiesbg.eu

СтоюСтою Недин, Stoyo Nedin (born December 6, 1959 in Sofia, Bulgaria) is the Chairman of the Bulgarian Investors Association, a member organization of the European Federation of Financial Services Users (Eurofinuse). He has been a member of the European Shareholders Group (Euroshareholders) since 2002. The members of this association, which merged with Eurofinuse in January 2013, work mainly with the BSE. Furthermore, they help to regulate the development of the stock exchange. Nedin is also President of the Securities Holders Association, President of the Bulgarian Applied Psychology Association, and director of Vialis Ltd. Since 2005 he has been on the board of directors of the Bulgarian Navy and, later, on the board of directors of Swissport. He is one of the creators of the Bulgarian Code of Capital Investments. As a specialist in organizational development and corporate governance, he organizes the awards for Best Corporate Governance. 0888 700 544, stoyo@abv.bg

ЕмоЕмилиян Крумов – Магистърска степен по ”Организационна и трудова психология” и ”Клинична и консултативна психологияа” от СУ ”Св. Климент Охридски”. Работи за мултнинационални бизнес организации. Консултира проекти на корпоративни и неправителствени организации, държавни институции и международни донорски програми в България и в чужбина. Специализира в областта на Организационно развитие, Управление на конфликти, Управление на екипи и екипна съвместимост, Лидерство, Оценка, развитие и мотивация на служители, Управление на проекти, Консултантски, презентационни и други умения. Консултира и провежда обучения на български, английски и руски. Консултант към МЗХ по ПРСР, подхода LEADER. Сертифициран от UNFPA обучител на обучители и младежки лидери. Преподавател в Нов Български Университет, Магистърска програма ”Клинична психология – психоаналитична перспектива” emilian.kroumov@gmail.com. +359889800507

КалинКалин Бураджиев – Бизнес консултант и професионален тренер в CBC Consultancy от 2007 до днес. Притежава експертиза в консултирането на бизнес процеси в автомобилния и застрахователния сектори. Автор на множество разработки в мениджмънт консултинг, лидерство и консултиращо продаване. Активен блогър. Образование – инженер-магистър ТУ София, Мениджмънт НБУ София. buradzhiev@gmail.com, http://buradzhiev.bogspot.com,   0898525025

ГаляГалина Грозева, магистър по психология с над 20 години опит в обучение, включително като учител, треньор по мениджмънт и координатор в Училище по мениджмънт към НБУ. Провежда обучения в областта на социалните умения, курсове за Обучение на обучаващи и организира отворени обучения в областта на финансите и правото. http://www.transformacia.bg/, 0889 81 80 65, ggrozeva@transformacia.bg

ВаняВаня Нотева, над 10 години опит в обучения с младежи, НПО и бизнеси. Провежда обучения в сферата на социалните умения, професионално ориентиране, управление на проекти и лидерски умения за деца и младежи.

https://www.youtube.com/watch?v=a_Qb4vknLZc, noteva@yahoo.vom, 0887 661 960

КаменКамен Мицев е професионален Excel обучител, сертифициран Microsoft треньор с богат опит от 2001 г. в провеждане на обучения по Microsoft Office, Excel, PowerPoint и презентационни умения, Word, Excel Pivot, Power Bi и анализ на големи обеми от данни с Excel. С магистратури по психология, финанси и информационен мениджмънт, Камен притежава богат опит в организиране на вътрешнофирмени и отворени обучения, подбор на необходимият материал и създаване на персонализирани тренинги. Обучава служители от водещи компании в цяла България. Участвал е като обучител или фасилитатор в десетки европейски проекти. Изгражда, подdържа и развива системи за дистанционно обучение, консултации, уебинари и др. Член на Експертния съвет на БАТР. kamen@mitzev.com, www.mitzev.com, 0888565950

СтанСтанимир Кискинов, доктор по политология (и бакалавър по астрология), автор на научни публикаци, стратегии и анализи в областта на социалните науки (и на роман, преведен и на английски език). Дълги години е работил в отдела за връзки с обществеността на Посолството на САЩ в София, където администрира програми за културен и образователен обмен и за финансиране на български неправителствени организации. След приключване на ангажимента му към посолството, минава „от другата страна на барикадата“ и се занимава предимно с преподаване (стратегическа комуникация, застъпничество и др. „меки умения“), както и с разработване, оценка и осъществяване на проекти в неправителствения сектор. Сертифициран треньор на Съвета на Европа за Академия по модерно лидерство в местните власти. Сертифициран треьор за България по програма РОМЕД (интеркултурана медиация за ромските общности) на Европейската комисия и Съвета на Европа. Председател на фондация „Ценности, добродетели, интегритет“, чиято мисия е да повишава ценностната интелигентност в българското общество. Най-добрият аматьор по тенис на маса в махалата.   kiskinov@yahoo.com, 087 788-1220

Pavel_PavlovПавел Павлов, магистър по психология, управител на www.structogram.bg. Провеждал е редица обучения с фирми, общини, неправителствени организации и донорски програми. Предлага специализирани обучения по Продажби, Управление на проекти, Лидерство, Застъпничество, Развитие на екип и други. Провежда индивидуални и групови коучинг сесии.

Работил е в сферата на социалните услуги и образованието. Има опит като общински съветник. Свободно владее немски.

Мария Пейчева

Мария Пейчева

Мария Пейчева има богат опит с младежки и политически кампании. Провежда обучения в сферата на продажбите и обслужването на клиенти. Свободно владее гръцки. http://metafrazi.com/, 089 910 2497, maria@metafrazi.com.